Съобщение за обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на превозни средства и земеделска и горска техника, собственост на Община Летница