СЪОБЩЕНИЕ за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на места за поставяна на преместваеми обекти №№ 1,2,3,4,5,6,7 и 8 в имот 40261.220.489 в с.Крушуна, общ.Летница, обл. Ловеч.