СЪОБЩЕНИЕ

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 17244.900.519
Свързани документи