Съобщение за откриване на процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на ПИ 40261.220.626

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ - ЧОС с идентификатор 40261.220.626 по КК и КР на с.Крушуна, общ.Летница
Свързани документи