ЗАПОВЕД № 335 ОТ 26.11.2020Г. ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТКАТА НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ/ПУП-ПРЗ/ЗА ПИ 17244.900.528, УПИ ii-528, КВ.33, С.ГОРСКО СЛИВОВО, ОБЩИНА ЛЕТНИЦА.