Общинска собственост

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2023 г. - приета с Решение № 394/27.01.2023 г. на Общински съвет гр. Летница.
Одобрен с Решение № 413/31.03.2023 г. на Общински съвет - Летница.
За забрана пашата във всички подотдели по землища в населените места на Община Летница, според предоставен списък от „Северозападно държавно предприятие“ ТП „Държавно горско стопанство – Ловеч“, през 2021 г. и пашата в насаждения, в които са изведени голи сечи за издънково възобновяване, както следва:
- с. Горско Сливово: отдел 288, подотдел „г1“
- гр. Летница: отдел 276, подотдел „м1“, 277 – „ж“