Обяви и съобщения

За откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 40261.220.626 в с.Крушуна