Обяви и съобщения

"Изграждане на стадион с обслужваща част и 10 бр. паркоместа" в ПИ 43476.315.2146
Снабдяване на населението с дърва за огрев за текущата 2023 г. за лична употреба, без право на продажба.
Гражданите, които не са регистрирали водовземните съоръжения, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите, съгласно изискванията на § 41 на ПРЗ на ЗИД на ЗООС (изменение брой 102 на Държавен вестник от 1.12.2020 г.) могат да го направят до 28 НОЕМВРИ 2022 г.
§ 41 на ПЗР на ЗИД на ЗООС:
(1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, подават заявление в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията в срок до 28 ноември 2022 г.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. документацията по чл. 118г, ал. 5, т. 3 от Закона за водите;

2. информация за оборудването на съоръжението за експлоатация;

3. декларация за годината на изграждане на съоръжението;

4. декларация за намеренията на собственика за ползване или консервиране на съоръжението;

5. копие от документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.)

За регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности на гражданите се подава заявление ОБРАЗЕЦ РГ2.
Адрес за изпращане на заявленията:
Басейнова дирекция Дунавски район
гр. Плевен,
ул. "Чаталджа" № 60
п.к. 5800
п.кутия 1237
e-mail: dunavbd@bddr.bg

                                                                                                                                     

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

5500, гр.Ловеч, ул. „Д-Р Съйко Съев“ 33, тел. 068/ 603 973

ОБЯВА

СЪС ЗАПОВЕД № ОХ-117/02.02.2024г. НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СА ОБЯВЕНИ 250 /ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ/ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ  ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ. ЗА ВРЕМЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖБАТА РЕЗЕРВИСТА ПОЛУЧАВА МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ И ПРИСВОЕНОТО ЗВАНИЕ, И ОСИГУРЕНО НАСТАНЯВАНЕ. СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЕТИ НА ВОЕННА СЛУЖБА ИЛИ СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ  БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС. СЪЩИТЕ СЕ ПОЛЗВАТ С ПРЕДИМСТВО ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ОРГАНИТЕ ОТ СИСТЕМАТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.  

   Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч

30.04.2024г.

Информация за длъжностите, необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

·        ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 0885408765;0886558614

    и Офиси за военен отчет в Общини Ловеч ул.,,Търговска“ 22 и Летница – бул. ,,България“ 19 тел. 0889097320.  

        

·       На интернет страниците на Министерство на отбраната и Централно военно окръжие.