Обяви и съобщения

за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - ЧОС с идентификатор 43476.315.2144 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Летница.
за "Монтаж на съоръжения за извършване на дейности по предварително третиране на пластмасови и силиконови отпадъци с код 070213 и 070217"
съгл. чл.111, ал.6 от Закона за горите
Заповед и схема за въвеждане на временна организация на движението и временна забрана за обществено ползване по ул."Витоша" в гр. Летница, общ. Летница за периода от 18:00 ч. до 23:00 ч. на 14.06.2023 г.