Обяви и съобщения

Обявява процедура за провеждане на търг с явнно наддаване за продажба на ПИ 40943.350.410 в с. Кърпачево, общ.Летница, обл.Ловеч
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир Каменец с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.
Община Летница, на основание Заповед № 32 /21.02.2022 г. на Кмета на Община Летница, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на Колесен трактор/фадрома ЮМЗ – 6 АКМ,
Съобщение съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир Каменец с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.