Обяви и съобщения

за Обект 2301 в землището на гр. Летница, общ. Летница, обл. Ловеч
За откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект 2301
за „Устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа – GEENABLER –трансформация на мрежа 220 kVкъм ниво на напрежение 400 kV“ с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
за инвестиционно предложение (ИП) за: Монтаж на съоръжения за предварително третиране на пластмасови и силиконови отпадъци с код 07 02 13 и 07 02 17 в ПИ с идентификатор 43476.166.100 в гр. Летница, община Летница, обл. Ловеч

Решение за предприемане на пряко възлагане на автобусни превози по маршрутни разписания №№ 11101, 11102 и 11103 по автобусна линия Плевен – Летница от квотата на Община Летница и покана до заинтересованите лица

На 22.06.2023 г. в Общинска администрация Летница постъпи писмо-Предизвестие с вх. № 2312/22.06.2023 г. от „РОНИ-ЕКСПРЕС“ ЕООД за прекратяване на договор за обществена поръчка по автобусна линия Плевен-Летница с маршрутни разписания №№ 11101, 11102 и 11103, считано от 30.06.2023 г. по взаимно съгласие.

На 29.06.2023 г. в Общинска администрация Летница чрез Системата за сигурно електронно връчване постъпи писмо-Предизвестие с вх. № 2399/29.06.2023 г. от „РОНИ-ЕКСПРЕС“ ЕООД за прекратяване на договор за обществена поръчка по автобусна линия Плевен-Летница с маршрутни разписания №№ 11101, 11102 и 11103, считано от 30.06.2023 г. на основание чл. 35, ал. 1, т. 3 от същия: настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение на договора, поради нерентабилност и невъзможност да покрият разходите си.

Считано от 01.07.2023 г. автобусна линия Плевен – Летница с маршрутни разписания, както следва: маршрутно разписание № 11101, маршрутно разписание № 11102 и маршрутно разписание № 11103 не се изпълняват.

Във връзка с горепосоченото Община Летница поиска от Областния управител на Област Ловеч да вземе решение за предприемане на пряко възлагане на автобусни превози по маршрутни разписания №№ 11101, 11102 и 11103 по междуселищна автобусна линия Плевен – Летница от квотата на Община Летница по Републиканската транспортна схема.

 

За информация на гражданите и заинтересованите лица, извършващи обществен превоз на територията на Република България прилагаме документите, както следва:

 

1. Решение № 7 от 19.07.2023 г. на областен управител на област Ловеч за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози

 

2. Маршрутно разписание № 11101/04.04.2007 г. на автобусна линия Плевен – Летница

 

3. Маршрутно разписание № 11102/04.04.2007 г. на автобусна линия Плевен – Летница

 

4. Маршрутно разписание № 11103/04.04.2007 г. на автобусна линия Плевен – Летница

 

5. Покана до заинтересованите лица за сключване на договор чрез пряко възлагане на обществен превоз на пътници с автобус 

 

6. Заявление за изпълнение на обществен превоз на пътници с автобуси /за изтегляне/ .doc