Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение за: "Садкова инсталация за отглеждане на риба в язовир "Пустията", с. Горско Сливово, общ. Летница.
"Рибовъдство БГ" ЕООД има ИП за "Садкова инсталация за отглеждане на риба в язовир "Пустията"
За повече информация:
Дирекция "Устройство на територията, общинска собственост, програми и проекти"
телефон: 06941/21-63
За провеждане на на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект - Гараж с идентификатор 43476.315.650.2.2, намиращ се в сграда с идентификатор 43476.315.650.2; адрес на имота: гр. Летница, ул. „Цар Освободител“, предназначение: Гараж;
Община Летница, обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект - Гараж с идентификатор 43476.315.650.2.2, намиращ се в сграда с идентификатор 43476.315.650.2; адрес на имота: гр. Летница, ул. „Цар Освободител“, предназначение: Гараж;
Заповед № 31/26.01.2024 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост за поставяне на вендинг автомати за кафе и/или за пакетирани храни и напитки., за срок от 5 /пет/ години по позиции