Обяви и съобщения

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Летница, съобщава на заинтересуваните лица, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване:
„Проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ Х-37 и УПИ ХI -37, „За жилищни нужди“, кв. 30, съставляващ ПИ 40261.220.37 по кадастралната карта на с. Крушуна, общ. Летница, обл. Ловеч“.
Проектът за изменение на действащия план за регулация се изразява в заличаване на регулационната граница между УПИ Х-37 и УПИ ХI -37, кв. 30 в основата на които е ПИ 40261.220.37.

В 14-дневен срок от датата на обявлението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

С проекта за подробен устройствен план може да се запознаете в сградата на Община Летница - стая № 212.
Процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 40261.220.532 по КК и кадастралните регистри на с. Крушуна.
Инвестиционно предложение за: "Садкова инсталация за отглеждане на риба в язовир "Пустията", с. Горско Сливово, общ. Летница.
"Рибовъдство БГ" ЕООД има ИП за "Садкова инсталация за отглеждане на риба в язовир "Пустията"
За повече информация:
Дирекция "Устройство на територията, общинска собственост, програми и проекти"
телефон: 06941/21-63
За провеждане на на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект - Гараж с идентификатор 43476.315.650.2.2, намиращ се в сграда с идентификатор 43476.315.650.2; адрес на имота: гр. Летница, ул. „Цар Освободител“, предназначение: Гараж;