Архив до 09.2014 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Община Летница за календарната 2015 година с транспорт на Изпълнителя франко складовете на Възложителя по пет обособени позиции

Дата на публикуване: 15.09.2014 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка на улични осветителни тела и паркови осветители, почистваща техника и моторни косачки, градинско и парково оборудване и обзавеждане на зали за нуждите на Община Летница, обособена в шест обособени позиции»
ИНФОРМАЦИЯ относно: Проведена обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на служителите на Община Летница”, за реализацията на проект: „Община Летница – компетентна и ефективна администрация”, Договор №13-22-10/09.01.2014 г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма 'Административен капацитет' 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обособена в пет обособени позиции