Правилник

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА , ОТНОСНО :ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ОБЩИНА ЛЕТНИЦА , МАНДАТ 2019-2023 - НЯМА ТАКИВА