Вътрешни правила

Тези Вътрешни правила са създадени и утвърдени на основание чл. 22 г от Закона за обществените поръчки.

Вътрешни правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки.