Процедури

Дата на създаване на електронната преписка Последна промяна Вид / статус Наименование / Номер в РОП Краен срок за подаване на документи Краен срок за задаване на въпроси
36 28.07.2020 г. „Закупуване и доставка на специализиран автомобил за лица с увреждания”
Адрес в РОП: 00823-2015-0005
34 28.07.2020 г. „Закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци в гр.Летница”
Адрес в РОП: 00823-2014-0003
32 28.07.2020 г. „Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Община Летница за календарната 2016 година с транспорт на Изпълнителя франко складовете на Възложителя по шест обособени позиции”
Адрес в РОП: 00823-2015-0003
27 28.07.2020 г. Доставка и монтаж на соларни лампи и парково оборудване за екопътека „Крушунски водопади”” по Проект №11/313/00010 по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
Адрес в РОП: 00823-2014-0001
28 28.07.2020 г. „Разработване на специализирани компютърни системи (софтуер за аудиовизуална база и система за управление на аудиовизуалната база) и осъществяване на маркетинг на туристически продукти на местно ниво, разработване и разпространение на маркетингови стратегии по проект №11/313/00024, и разработване на специализиран софтуерен продукт за виртуален маршрут на екопътека „Крушунски водопади” по проект №11/313/00010” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
Адрес в РОП: 00823-2012-0002
26 28.07.2020 г. „Закупуване на техника, машини, съоръжения и оборудване по проект №11/313/00024 и по проект №11/313/00010” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
Адрес в РОП: 00823-2012-0001
24 28.07.2020 г. „Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Летница”
Адрес в РОП: 00823-2015-0001
23 28.07.2020 г. „Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на обекти, както следва: <br>1.Ремонт на общински пътища LOV1064/LOV1030<br>2.Реконструкция улична пътна мрежа-гр.Летница<br>3.Текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в границите на град Летница”
Адрес в РОП: 00823-2014-0004
21 28.07.2020 г. Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Община Летница за календарната 2014 година с транспорт на Изпълнителя франко складовете на Възложителя по пет обособени позиции
Адрес в РОП: 00823-2013-0004
20 28.07.2020 г. „Доставка чрез покупка на течни горива за задоволяване нуждите на автомобилния парк на Община Летница за календарната 2014 година”
Адрес в РОП: 00823-2013-0003