Процедури

Дата на създаване на електронната преписка Последна промяна Вид / статус Наименование / Номер в РОП Краен срок за подаване на документи Краен срок за задаване на въпроси
91 28.07.2020 г. договаряне без предварително обявление | възложена „Доставка на течни горива за задоволяване нуждите на автомобилния парк на Община Летница за срок от 3 години”
Адрес в РОП: 00823-2020-0002
90 28.07.2020 г. събиране на оферти с обява | възложена „Рехабилитация на улици в Община Летница”
Адрес в РОП: 9096813
89 28.07.2020 г. публично състезание | възложена „Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Летница за обекти, присъединени на ниско напрежение”
Адрес в РОП: 00823-2020-0001
88 28.07.2020 г. пазарна консултация | затворена „Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Летница за обекти, присъединени на ниско напрежение”
Адрес в РОП:
87 28.07.2020 г. събиране на оферти с обява | възложена „Улица от ОТ 173 до ОТ 170 в кв. 52 и кв. 53 в с. Крушуна, Община Летница”
Адрес в РОП: 9094867
84 28.07.2020 г. пряко договаряне | възложена „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Летница и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия през сезон 2019/2020 година”
Адрес в РОП: 00823-2019-0004
86 28.07.2020 г. събиране на оферти с обява | възложена „Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на игрище за минифутбол в гр. Летница”
Адрес в РОП: 9094581
85 28.07.2020 г. пазарна консултация | затворена „Улица от ОТ 173 до ОТ 170 в кв. 52 и кв. 53 в с. Крушуна, Община Летница”
Адрес в РОП:
83 28.07.2020 г. събиране на оферти с обява | прекратена „Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на игрище за минифутбол в гр. Летница”
Адрес в РОП: 9091857
81 28.07.2020 г. публично състезание | възложена „Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на Община Летница за календарната 2020 година с транспорт на Изпълнителя франко складовете на Възложителя по пет обособени позиции”
Адрес в РОП: 00823-2019-0003