ГОРСКИ ИМОТИ ПОПАДАЩИ В СЕРВИТУТА НА ЕЛЕКТРОПРОВОДИ ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ В КОИТО ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПОЧИСТВАНЕ ОТ ВИСОКА РАСТИТЕЛНОСТ ОТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР - ПЛЕВЕН