Заповед № 164/24.06.2024 г. на Кмета на Община Летница

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, с идентификатор с идентификатор 43476.315.2177 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Летница, общ. Летница, одобрена със Заповед РД-18-68/02.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК,;
Свързани документи
Прикачен файл Size
Заповед № 164 от 24.06.2024.pdf 704.21 KB