УДЪЛЖАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА" ДО 01. 09. 2024 Г.

                                                                                               

ПРОЕКТ:

BG05SFPR002-2.001-0129

„ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА“,

ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 Г.

 

Финансираща програма: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

Допълнително споразумение №1/23. 01. 2024 г. и Допълнително споразумение №2/15. 05. 2024 г. към Административен договор: № BG05SFPR002-2.001-0129-C01

Обща стойност на проекта: 239 019,02 лв., 100% БФП, от които 203 166,16 лв. европейско съфинансиране и 35 852,86 лв. национално финансиране.

Срок на изпълнение: 01. 02. 2023г. – 01. 09. 2024г. (19 месеца)

Основна цел на проекта:

Осигуряване на подкрепа в домашна среда за хора с увреждания и възрастни лица, зависими от грижа, живеещи на територията на община Летница.

Специфичните цели:

1. Разширяване на възможностите за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на лица от целевите групи, включително и в контекста на пандемични ситуации.

2. Подкрепа за преодоляване на социалната изолация сред възрастните хора с ограничения и в невъзможност от самообслужване, които живеят сами, както и на лицата с увреждания.

3. Създаване на устойчиви механизми за справяне с бедността за повишаване на качеството на живот на потребителите.

Дейности по проекта:

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти /при необходимост/.

Основни очаквани резултати:

1. Предоставена грижа в дома на минимум 29 потребители. Осигурена персонална грижа в домашна среда за хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване като приготвяне на храна и помощ при хранене, пазаруване, помощ за поддържане на лична хигиена и други грижи, съобразно индивидуалните потребности на лицата.

2. Нает персонал, необходим за предоставяне на услугите - лица, пряко ангажирани с предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги - домашни помощници, социален работник, медецинска сестра и писихолог.

3. Осъществено обучение /въвеждащо и надграждащо/ и супервизия /групова и индивидуална/ на персонала.

По проекта са назначени 7 домашни помощници, 1 социален работник, 1 медицинска сестра и 1 психолог, които предоставят интегрирани здравно-социални услуги на общо 53 потребители, които са представители на целевите групи:

- Възрастни лица в невъзможност от самообслужване;

- Лица с увреждания.