СЪОБЩЕНИЕ за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПАВИЛИОН № 5, РАЗПОЛОЖЕН В ИМОТ 40261.220.620 С. КРУШУНА