ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ НА 23. 02. 2024 Г.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ЛОВЕЧ

 

Обществено обсъждане  в Летница на Концепция „Заедно за интегрирано териториално развитие на териториите по поречието на р. Осъм и нейните притоци“

  На 23 февруари 2024 г. (петък), от 11:00 до 11:30 часа в залата на Община Летница ще се проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ „Заедно за интегрирано териториално развитие на териториите по поречието на р.Осъм и нейните притоци“ с водещ кандидат Община Троян. Концепцията обединява съвместните усилия на осем партньори, сред които и общините Ловеч, Троян и Летница, за подобряване на жизнената среда и осигуряване на по-добро качество на живот чрез създаване на по-красиви, устойчиви и приобщаващи пространства. Проектите са свързани с предотвратяване на риска от наводнения по поречието на р. Осъм и нейните притоци, както и в следните направления: интервенции в пътна инфраструктура и УГМ; облагородяване на средата чрез мерки в зелена градска инфраструктура и сигурност на обществените пространства; създаване на улеснен достъп до туристически атракции и подобряване на състоянието на техническата инфраструктура; разработване и промотиране на иновативни културни събития.

  За участие в публичната дискусия са поканени водещите кандидати и партньори, както и широката общественост в лицето на местния бизнес и синдикалните структури, академичната общност, неправителствени организации, граждани и техни сдружения и др.

 Присъстващите на събитието заинтересовани страни ще имат възможност да се запознаят с концепцията за ИТИ, да споделят свое мнение за инвестициите, предложени за финансиране, както и да попълнят анкета „за“ или „против“ представената концепция. 

Презентация на концепцията: https://docs.google.com/presentation/d/1ujQUIY1gY4WCWf-1Ax2FeIxrcc9n-4gYVWo5wK63xXA/edit?usp=sharing

Онлайн анкетата за гласуване: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRJFT9klHfUv1LX3QogItubxac7lk2sKB5pU6F-s-0OGxggQ/viewform?usp=pp_url

  Може да изпращате възражения или препоръки, до три дни след датата на общественото обсъждане, на електронната поща на Областен информационен център – Ловеч: oic.lovetch@gmail.com.

  ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕФСУ в България.

 

Процедура № BG16RFTA001-1-006 „Ефективна национална мрежа от Областни информационни центрове в България”, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд