ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ (ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН) ПО ПРОЕКТ "ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА"

П О К А Н А

за организирана комуникационна проява (пресконференция)

по проект „Грижа в дома в община Летница

         

          УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

         Във връзка с изпълнението на Проект BG05SFPR002-2.001-0129 „Грижа в дома в община Летница“, процедура за директно предоставяне на БФП BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз и сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0129-C01, Ви каним да присъствате на пресконференция, във връзка с изпълнението на проекта, която ще се проведе на 29. 03. 2023 г. от 10:00 часа в Заседателна зала "Форум" в сградата на Община Летница, на адрес: град Летница, бул. "България" № 19, партер.

 

С уважение,

Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ

Кмет на Община Летница