ПРОВЕДЕН I ЕТАП НА ПОДБОР ПО ПРОЕКТ "ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА"

                                                                                        

ПРОЕКТ:

BG05SFPR002-2.001-0129

„ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА“,

ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 Г.

На 14. 02. 2023 г. в 09:00 часа се проведе заседание на сформирана със Заповед №15 от 25. 01. 2023 г. на Кмета на Община Летница, Комисия за подбор на персонал в изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0129 "Грижа в дома в община Летница", по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз.

На I етап: Подбор по документи, Комисията извърши следното класиране на кандидатите:

1. За длъжност "Домашен помощник":

Вх. № на заявлението на кандидата

Трите имена на кандидата

Брой точки получени от кандидата – оценка по документи

1.

Вх. № 497/01. 02. 2023г.

Марийка Георгиева

18

2.

Вх. № 500/01. 02. 2023г.

Кремена  Маринова

17

3.

Вх. № 496/01. 02. 2023г.

Ваня Христова

15

4.

Вх. № 498/01. 02. 2023г.

Татяна Рачева

15

5.

Вх. № 499/01. 02. 2023г.

Мелиха Мехмедова

15

6.

Вх. № 530/02. 02. 2023г.

Недка Иванова

11

7.

Вх. № 525/02. 02. 2023г.

Радинка Станкова 8
8.

Вх. № 545/03. 02. 2023г.

Иванка Тодорова 3
9.

Вх. № 613/08. 02. 2023г.

Мария Мирчева 3

2. За длъжност "Социален работник":

Вх. № на заявлението на кандидата

Трите имена на кандидата

Брой точки получени от кандидата – оценка по документи

1.

Вх. № 503/01. 02. 2023г.

Десислава Петрова

9

2.

Вх. № 544/03. 02. 2023г.

Камелия Йозова

8

3.

Вх. № 495/01. 02. 2023г.

Анелия Цветкова

8

3. За длъжност "Психолог":

Вх. № на заявлението на кандидата

Трите имена на кандидата

Брой точки получени от кандидата – оценка по документи

1.

Вх. № 505/01. 02. 2023г.

Цветомира Гонкова 17

2.

Вх. № 504/01. 02. 2023г.

Десислава Петрова

16

4. За длъжност "Медицинска сестра":

Вх. № на заявлението на кандидата

Трите имена на кандидата

Брой точки получени от кандидата – оценка по документи

1.

Вх. № 593/07. 02. 2023г.

Ивелина Илиева 19

Въз основа на извършена проверка за съответствие на подадените документи с обявените изисквания за кандидатстване, Комисията допуска до II етап на подбора: Интервю горепосочените кандидати.

Допуснатите кандидати следва да се явят на интервю (събеседване) в Дирекция "Устройство на територията, общинска собственост, програми и проекти" при Община Летница, което ще се проведе на 16. 02. 2023 г. (понеделник) от 09:30 часа на адрес: град Летница, бул. "България" №19, етаж 2.