Регистрация на водовземни съоръжения (КЛАДЕНЦИ ЗА СОБСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ГРАЖДАНИТЕ)

Гражданите, които не са регистрирали водовземните съоръжения, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите, съгласно изискванията на § 41 на ПРЗ на ЗИД на ЗООС (изменение брой 102 на Държавен вестник от 1.12.2020 г.) могат да го направят до 28 НОЕМВРИ 2022 г.
§ 41 на ПЗР на ЗИД на ЗООС:
(1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, подават заявление в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията в срок до 28 ноември 2022 г.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. документацията по чл. 118г, ал. 5, т. 3 от Закона за водите;

2. информация за оборудването на съоръжението за експлоатация;

3. декларация за годината на изграждане на съоръжението;

4. декларация за намеренията на собственика за ползване или консервиране на съоръжението;

5. копие от документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.)

За регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности на гражданите се подава заявление ОБРАЗЕЦ РГ2.
Адрес за изпращане на заявленията:
Басейнова дирекция Дунавски район
гр. Плевен,
ул. "Чаталджа" № 60
п.к. 5800
п.кутия 1237
e-mail: dunavbd@bddr.bg