обява за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на урегулиран поземлен имот с идентификатор 43476.315.2145