обява за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на урегулиран поземлен имот с идентификатор 40261.220.390