ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022-30.06.2022 Г.