Информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп