ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА" И КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ "ПСИХОЛОГ" ПО НАПРАВЛЕНИЕ 1 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА"

лого

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-6.004-0120 "Патронажна грижа + в община Летница", по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 "Патронажна грижа + - Компонент 2", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, в качеството си на бенефициент по проекта Община Летница обявява прием на документи за длъжността "Психолог" по Направление 1 "Патронажна грижа".

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено висше образование;

2. Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;

3. Специалност – Психология;

4. Професионален опит – предимство;

5. Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основното задължение на психолога е да предоставя психологическа подкрепа и консултиране на потребителите по проекта до 15. 12. 2022 г. 

Психологът ще бъде назначен на граждански договор с почасова заетост до 40 часа месечно и месечно възнаграждение в размер на 180 лв.

Заявления за кандидатстване /по образец/ се подават в сградата на Община Летница на адрес: град Летница, бул. „България“ №19, етаж 2, стая № 213 от 15. 06. 2022 г. до 20. 06. 2022 г.