Съобщение за откриване на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на част от помещение - 30 кв.м. от кабинет № ХII, в сградата на поликлиниката с идентификатор 43476.315.708.1, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 43476.315.708

Свързани документи
Прикачен файл Size
SKM_22722053015490.pdf 87.73 KB