ТОПЪЛ ОБЯД ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Община Летница реализира проект BG05SFPR003-1.001-0074, операция BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“, по ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021 – 2027 г.

 Управляващ орган – Агенция за социално подпомагане.

Проекта обхваща периода от 01.11.2022 г. до 30.09.2025 г.

Целевите групи обхванати от дейностите по проекта са:

  • лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
  • лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  • скитащи и бездомни лица;
  • лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Капацитетът на проекта, който към момента е запълнен, е от 50 лица, живеещи на територията на община Летница. За периода на осъществяване на проекта ще се предоставя топъл обяд, включващ супа, основно ястие, десерт и хляб в работните дни от съответния месец за избраните представители на целевите групи по програмата.

Желаещите да бъдат включени в списък с чакащи по операция BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“ могат да подават заявления в сградата на Община Летница на адрес: град Летница, бул. „България“ №19, етаж 2, стая 207, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа или на  телефони: 06941/22-56 и 06941/25-57.