ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Домашният социален патронаж функционира от 1971 г. на територията на община Летница и обслужва потребители от четирите населени места – град Летница, село Горско Сливово, село Крушуна и село Кърпачево и е с капацитет за 70 лица. Дейността на Домашен социален патронаж е свързана с доставка на храна по домовете на потребителите.

През годините социалният патронаж се е развивал, усъвършенствал и вече е заведение с доказани традиции и високо качество на предлаганите услуги.

От 2008 г. към Домашен социален патронаж функционира и обществена трапезария за 100 потребителя, като средствата за храна са осигурявани от различни финансови източници. Всички други разходи по предоставяне на услугата са за сметка на собствени приходи на Община Летница.

Поради нарасналата необходимост от този вид социална услуга на територията на село Горско Сливово, Община Летница изготви и изпълни Инвестиционен проект: „Преустройство на помещение от младежки клуб в помещение за социални услуги в Кметство село Горско Сливово“. Усвоени са средства в размер на 45 200 лв. от бюджета на Община Летница, преходен обект 2016/2017 г. Помещението на патронажа е напълно обзаведено, оборудвано и се използва по предназначение. В него се раздава топъл обяд за потребителите на обществена трапезария и се приготвя храна за нуждаещите се да използват социалната услуга Домашен социален патронаж от село Горско Сливово и село Кърпачево.

Обслужват се лица в пенсионна възраст, лица с увреждания, лица с трайно намалена работоспособност. Дейността е финансирана изцяло от общинския бюджет за сметка на собствени приходи. В дейността са назначени 7 щатни бройки.

Съгласно чл. 34 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Летница всяко лице, което ползва услугите на Домашен социален патронаж, заплаща месечна такса в размер на съответстващата издръжка за едно лице, включваща разходите за храна и транспорт на храната до неговия дом. Месечната такса за един храноден за едно лице, според предпочитанията на лицето е между 4,45 лв. и 4,80 лв.

Потребителските такси на ползващите услугата Домашен социален патронаж се начисляват и събират от длъжностни лица, и се внасят в общинския бюджет до 25–то  число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. 

Менюто се планира на седмична база и включва разнообразна и здравословна храна.

Информация относно условията за включване в Домашен социален патронаж и седмичното меню може да получите на телефон: 0884 704 240 всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.