МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ

Личната помощ е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен или социален характер, и за преодоляване на бариерите на функционалните ограничения. Предоставянето на лична помощ се основава на принципите, предвидени в Закона за хората с увреждания, ефективност и ефикасност на предоставянето на помощта и зачитане на личното пространство, достойнството, самостоятелността и независимостта на ползвателите на лична помощ.

Съгласно чл. 8 (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)от Закон за личната помощ ползвател на лична помощ е:

1. Човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;

2. Дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

Ползвател на лична помощ може да бъде и:

  • Дете с трайно увреждане, за което се получава месечна помощ по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, или лице, което получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване.
  • Потребител на социални услуги с изключение на социалните или интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа.
  • Чужденец с трайно увреждане, който има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденец с трайно увреждане, на когото е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, чужденец с трайно увреждане, ползващ се от временна закрила, и лице, за което това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, при условие че степента на трайно намалена работоспособност или видът и степента на увреждане са определени по реда на действащото законодателство в Република България и отговаря на изискванията на чл. 8 и 9 от Закон за личната помощ.

Механизъм лична помощ се основава на гарантирана от държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и личния избор на ползвателя на лична помощ.

Личната помощ се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания. Броят на часовете за лична помощ се определя в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания, съгласно Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания.

Човек с трайно увреждане, който желае да му бъде предоставена лична помощ, подава лично, чрез упълномощено от него лице по чл. 8, ал. 2 Заявление - декларация по образец. В заявлението лицето декларира, че не получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности, с цел избягване на двойно финансиране и посочва асистент. Когато в заявлението не е посочен асистент, Община Летница в качеството си на доставчик на социалната услуга, може да предложи такъв. Към заявлението се прилага направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания с определения брой часове.

Информация относно Механизъм лична помощ може да получете на място в сградата на Община Летница на адрес: град Летница, бул. „България“ №19, етаж 2, стая 207.