1989 З А Я В Л Е Н И Е За издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ