1990 За осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа по чл.157, ал.2 и чл.158, ал.1 от ЗУТ