1995 З А Я В Л Е Н И Е За вписване в регистъра на технически паспорт на строеж Наредба 5 на МРРБ от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежи /обн. ДВ бр.7 от 23.01.2007г./ чл.16