1996 З А Я В Л Е Н И Е за издаване на разрешение за отсичане на над 5 броя дървета и на лозя над 1 дка