2002 За издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии ППЗСПЗЗ чл.13, ал.4-7