Инвестиционното предложение за нов обект за аквакултури - рибовъдно стопанство за интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) в акваторията на язовир „Каменец“, с наименование:„Садкова инсталация (СИ) за отглеждане на риба в яз. „Каме