Информация за Община Летница

Седалище и адрес: 5570 Лeтница, бул. „България“ № 19
Телефон/Факс (06941) 2256 - кмет
(06941) 2110 - Център за услуги и информация
E-mail: letnitsa@mail.bg
Официален сайт на Община Летница: www.letnitsa.bg
БУЛСТАТ BG000291584
Банкова сметка на Община Летница
”БАНКА ДСК” ЕАД
BIC – STSABGSF IBAN -BG11STSA93003119012000

Банкова сметка на Община Летница за внасяне на суми по местни данъци и такси.
”БАНКА ДСК” ЕАД

BIC – STSABGSF IBAN – BG37STSA93008410812000

Код за видове плащания:

442100 – данък недвижими имоти
442300 - данък върху превозни средства
442400 – такса битови отпадъци
442500 – данък при придобиване
441400 – патентен данък
442800 – туристически данък
446500 – глоби, санкции и лихви
Работно време на Община Летница

от 8:00 до 12:00 ч.
от 13:00 до 17:00 ч.

Работно време
на Център за услуги и информация на гражданите
от 8:00 до 17:00 ч.
съгласно чл. 10 от Наредбата за административното обслужване
Работно време
на звеното за местни данъци и такси със задължени лица
от 8:00 до 16:30 ч.
при спазване на изискванията на чл.10 ал.4 от наредбата за административното обслужване