Проекти на Община Летница в процес на реализация

 

Име на проекта Източник на финансиране Период на изпълнение

Стойност на
проекта в лв.

1.

Механизъм лична помощ

Финансирането и реализирането на Механизма се осъществяват чрез сключено Споразумение между Националния осигурителен институт, Агенция за социално подпомагане и Община Летница на основание чл.2, ал.11 от Наредба №РД-07-7 от 28.06.2019г. за включване в механизма лична помощ. 05.08.2019г.- безсрочно

Преведени средства за:

2020г. - 207 760,44 лв.

2021г. - 282 814,90 лв.

2022г. - 483 402,60 лв.

2. Социална услуга "Асистентска подкрепа" Държавен бюджет В процес на изпълнение

Преведени средства за:

2021 г. - 51 805,00 лв.

2022 г. - 80 115,00 лв.

2023 г. - 

3. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

Програмата се реализира със средства от Държавния бюджет, съгласно сключени между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" гр. Ловеч договори:

- Договор №406-0357-21-11009/21.10.2021г.

- Договор №406-0065-22-11009/13.05.2022г.

В процес на изпълнение

 

18 886,00 лв.

20 996,00 лв.

4. Национална програма "Помощ за пенсиониране"

Програмата се реализира със средства от Държавния бюджет, съгласно сключени между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" гр. Ловеч договори:

- Договор №406-0066-22-11006/13.05.2022г.

- Договор №406-0267-22-11006/25.08.2022г.

- Договор №406-0286-22-11006/28.09.2022г.

В процес на изпълнение

 

 

20 996,00 лв.

20 996,00 лв.

16 516,00 лв.

5. Топъл обяд в Община Летница Програма "Храни и основно материално подпомагане",
BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд
В процес на изпълнение 133 881,60 лв.
6. "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа - гр. Летница /етапно строителство/"

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

- Споразумение № РД02-30-150 от 27. 10. 2022г.

В процес на изпълнение до 31. 10. 2023 г. 606 568,00 лв.
7. "Рехабилитация на улици в община Летница", подобект: "Рехабилитация на ул. "Тодор Дичев" в с. Горско Сливово и ул. "Сакар", ул. "Осъм", ул. Стара планина", ул. Марийка Мончева", ул. "Опълченска", ул. Димитричка Чолакова", ул. "Люлин", ул. "Средна гора", ул. "Странджа", ул. "Водопада" с прилежащи паркоместа в с. Крушуна" Споразумение №РД-02-30-280/22.12.2022 г. с Министерство на регионалнота развитие и благоустройството (МРРБ) В процес на изпълнение от 2022 до 12. 2023 г. 628 581,50 лв.
8. Проект BG05SFPR002-2.002-0007 "Укрепване на общинския капацитет в община Летница"

Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г., съфинансирано от Европейския съюз

- Административен договор №BG05SFPR002-2.002-0007-С01 от 20. 12. 2022 г.

В процес на изпълнение от 01. 02. 2023 г. до 01. 02. 2025 г. 36 410,00 лв.
9. Проект BG05SFPR002-2.001-0129 "Грижа в дома в община Летница"

Министерство на труда и социалната политика

Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г., по процедура BG05SFPR002-2.001 "Грижа в дома", финансирана от Европейския съюз

Договор BG05SFPR002-2.001-0129-С01 от 20. 01. 2023 г.

В процес на изпълнение от 01. 02. 2023 г. до 01. 02. 2024 г. 159 346,01 лв.