Изпълнени проекти на Община Летница

Наименование на проекта

По коя програма е реализиран

 

Стойност на проекта

/в лева/

ИНФРАСТРУКТУРА

1

„Рехабилитация на улици в гр. Летница“

ДВУСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ

МРРБ

479 840,56 лв.

2

„РЕМОНТ ПОКРИВ И ДОГРАМА НА ОДЗ ИРИНА БАЧО КИРОВА гр. ЛЕТНИЦА

КРАСИВА БЪЛГАРИЯ'2007

179 974.09 лв.

3

Програма „САПАРД“

„Ремонт на пътища от общинската пътна мрежа ІV-35326 Чавдарци - Крушуна - ІІІ-3011 участъци от км 7+000 до км 7+815 и от км 8+815 до км 12+130 и ІV-35328 Крушуна - Кърпачево - Горско Сливово участъци от км 0+000 до км 5+500 и от км 7+000 до км 11+300

Програма „САПАРД“

 

2 131 301,00 лв.

4

„Ремонт на уличната мрежа в гр. Летница, община Летница - ул. Сергей Румянцев от км 0+000 до км 0+440.40

Програма „САПАРД“

 

 

118 659.96 лв.

5

Реконструкция и модернизация на образователна инфраструктура в подкрепа на устойчивото местно развитие на община Летница

ОПРР

Ос 4, Операция 4.1.

441 649.75 лв.

6

„Водопровод и канализация на ул. Бузлуджа“ гр. Летница

ПУДООС, МОСВ

157 576.48 лв.-канализация

63 123.94 лв.-водопровод

7

„Ремонт на дом за деца, лишени от родителски грижи“ село Крушуна

СИФ, МТСП

358 735,68 лв.

СМР - 261 809 лв.

+ 72 000-собств.пр.

8

„Ремонт на клуб на пенсионера и инвалида-гр. Летница“

Проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“2009

120 542.00 лв.

9

„КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛ.“СТРЕЛЧА“ КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛ.“СЛИВНИЦА“

Общински бюджет

31 544 лв.

19 194 лв.

10

„Реконструкция на улична мрежа - ул. „Филип Тотю” от км 0+000 до км 0+598.00.; ул. „Филип Тотю - Цар Освободител” от км 0+000 до км 0+196.20; ул. „Сергей Румянцев” от км 0+000 до км 0+330.00; ул. „Цар Освободител” от км 0+000 до км 0+665.60 в град Летница“

Програма за развитие на селските райони

мярка 322

1 151 541.14лв.

11

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА- ул.“Цар Освободител – Филип Тотю” от км 0+000 до км 0+253.80; ул.“Ал. Стамболийски” от км 0+000 до км 1+037.80; бул.”България” от км 0+000 до км 627+30 в гр. Летница“

Програма за развитие на селските райони

мярка 322

1 214 142.73 лв.

12

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА-ГР.ЛЕТНИЦА ул. Бачо Киро от км. 0+00 до км. 0+918,00“

Програма за развитие на селските райони

мярка 322

573 214.51 лв.

13

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА-ГР.ЛЕТНИЦА ул. ВИТОША ОТ КМ 0+00 ДО КМ 1+290“

Програма за развитие на селските райони

мярка 322

712 159.98 лв.

14

„Реконструкция и подмяна на главни и второстепенни водопроводни клонове нас.Горско Сливово, община Летница-първи етап и реконструкция и подмяна на главни и второстепенни водопроводни клонове на с.Крушуна, община Летница-първи етап“

Програма за развитие на селските райони

мярка 321

3 133 276.10 лв.

15

„Реконструкция на улична мрежа - гр. Летница“

Програма за развитие на селските райони

мярка 322

1 012 380.74 лв.

16

Изграждане на канализация и подмяна на водопроводни клонове гр. Летница - ул. „Тодор Каблешков“ и ул. Йордан Йовков“

Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“

95 680,38 лв.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

1

„С грижа за възрастните хора в община Летница“ Ремонт на Домашен социален патронаж гр. Летница

Фонд“Социално подпомагане“

35 826.40 лв.

2

„Да осигурим храна-храна за хората в нужда“- обществена трапезария

МТСП

От 01.11.2008 г.

в процес на изпълнение

3

Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - Дейности „Социален асистент“ и „Домашен помощник“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

BG051PO001/5/2-01

74 922,91 лв.

4

„Шанс и подкрепа за независим живот“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

BG051PO001-5.2.03 „За по- добро бъдеще на децата”

133 930,16 лв.

5

„Достоен и пълноценен живот”

дневен център за пълнолетни лица

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

140 705.38 лв.

6

„Звено за услуги в дома“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

117 460.00 лв.

7

Промяна предназначението на социален „Дом за деца“ в Специализирана институция за предоставяне на социални услуги „Дом за стари хора“
Общински бюджет

Общински бюджет

60 000 лв.

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

1

„ЗА ДЕЦАТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА - С ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ“

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Конкурсна процедура 33.7 - 2010

29 880.00 лв.

2

'Весела градина'

Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Конкурсна процедура 33.13-2014

период на изпълнение октомври 2014 - май 2015

12 539,19

ЕКОЛОГИЯ

1

За чиста околна среда

„Обичам природата и аз участвам“

Кметство село Крушуна

МОСВ, ПУДООС

10 000,00 лв.

2

За чиста околна среда

„Обичам природата и аз участвам“

Кметство село Крушуна

Грижа за природата днес - по-добро бъдеще за хората утре

МОСВ, ПУДООС

10 000,00 лв.

3

„Да бъдем близо до природата – възстановяване и озеленяване на зона за отдих в село Горско Сливово“

МОСВ, ПУДООС

10 000,00 лв.

ТУРИЗЪМ

1

„Прозорец към света“

Община Летница е партньор по проекта на Сдружение „Деветашко плато“

Norway Grants - Норвежка програма за сътрудничество

30 000,00 евро

За селата от община Летница

2

„Девет стъпки за общо бъдеще“ Община Летница е партньор по проекта на Сдружение „Деветашко плато“

Екомаршрут „През очите на времето-история и природа“

Пещерата „Гарваница“

Балканския тръст за демокрация

3 000,00 лв.

3

„Създаване на обществена туристическа инфраструктура в община Летница“

Програма за развитие на селските райони

мярка 313

320 830.00 лв.

4

„Община Летница - очарованието и вдъхновението на природата: разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура чрез изграждане на съоръжения и места за отдих в общината“

Програма за развитие на селските райони

мярка 313

208 428,79 лв.

5

„РЕКОНСТРУКЦИЯ, ДОИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА БАЗА ЗА СПОРТ И ОТДИХ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА,КМЕТСТВО КРУШУНА – БАСЕЙН“

Общински бюджет

306 000,00 лв.

6

„Устойчиво развитие на туризма, чрез ефективен маркетинг и реклама на разнообразни и атрактивни туристически продукти и услуги”

Община Летница е партньор по изпълнението на проекта на община Ловеч, община Троян и община Априлци

ОПРР

Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”

Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и

маркетинг на дестинациите”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”

Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011

487 146.00 лв.

7

„Живи общности-жизнени села“

Община Летница е партньор по проекта на Сдружение „Деветашко плато“

Фондация „Америка за България“

18 000.00 лв.

За инвестиции в село Горско Сливово, село Крушуна и село Кърпачево

ПРЕВЕНЦИЯ НА ПОЖАРИ

1

„Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на община Летница“

Програма за развитие на селските райони

мярка 226

98 335,49 лв.

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

1

Ефективна координация и партньорство за планиране, устойчиво развитие и добро управление на община Летница

ОП „Административен капацитет“

23 483.00 лв.

2

Община Летница-компетентна и ефективна администрация

ОП „Административен капацитет“

65 009,62 лв.

3

Повишаване квалификацията на служителите в Община Летница чрез обучения

ОП 'Административен капацитет'

период на изпълнение 07.08.2014-07.08.2015 г.

56 098,06 лв.