ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ СЕЛО КРУШУНА

Център за социална рехабилитация и интеграция село Крушуна е открит на 01. 09. 2013 г. със Заповед №РД 01-905 от 22. 08. 2013 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика като делегирана държавна дейност.

Предоставянето на социалната услуга цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен живот.

Капацитетът на Център за социална рехабилитация и интеграция е от 20 места.

Целеви групи:

1. Лица нуждаещи се от мерки за социално включване и рехабилитация;

2. Лица с временни физически увреждания;

3. Лица с трайни увреждания;

4. Лица от рискови групи.

В ЦСРИ работи екип от специалисти - директор, главен експерт социални дейности, социален работник, рехабилитатор, медицинска сестра и трудотерапевт. Служителите изпълняват своите служебни задължения на основание Правилника за вътрешния ред и Методиката за организиране на работата по предоставяне на социална услуга в общността. 

За ползване на услугите потребителите заплащат такса в размер на 5 на сто от дохода си, съгласно Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет.

 

Директор: Мария Николова

адрес: община Летница, село Крушуна, ул. „К. Стойков“ №11

телефон: 06941/24-10

e-mail: csrikrushuna@abv.bg 

 

Информация относно социалната услуга може да се получи на място в центъра или на посочения по-горе телефон, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.