ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА СТАРИ ХОРА СЕЛО КРУШУНА

Център за настаняване от семеен тип за стари хора в село Крушуна е открит на 01. 09. 2013 г. със Заповед №РД 01-904 от 22. 08. 2013 г. на Изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане” към Министерство на труда и социалната политика като делегирана държавна дейност.

ЦНСТ е форма на социална услуга, насочена към лица, които имат потребност от 24-часова грижа. Социалната услуга създава среда за живот близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. Услугата се предоставя в комбинация и координация с базовите услуги в общността и с други социални услуги.

Капацитетът на ЦНСТ е от 15 места.

Целеви групи са:

1. Възрастни лица, имащи потребност от 24-часова грижа;

2. Лица, за които е налице риск от институционална грижа.

Дейностите, които се предоставят на потребителите в центъра са:

  • Задоволяване основните жизнени потребности на лицата чрез подходящи грижи и осигуряване на подходящите битови условия;
  • Предоставяне на набор от услуги и грижи, чрез които потребителите имат възможност да упражнят правото си на избор по отношение на свободно време, социални дейности, културни интереси, храна, време за хранене, установена практика на ежедневния живот;
  • Оказване съдействие на лицата за поддържане на връзките им с роднини и близки или възможност за реинтеграция.

В ЦНСТ работи екип от специалисти - директор, социален работник, касиер-домакин, медицинска сестра, огняр - общ работник, готвачи и санитари. Служителите в Център за настаняване от семеен тип изпълняват своите служебни задължения на основание Правилника за вътрешния ред и Методиката за организиране на работата по предоставяне на социална услуга в общността.

За ползване на услугите потребителите заплащат такса в размер на 50 на сто от дохода си, съгласно Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет.

Към настоящия момент капацитетът на ЦНСТ село Крушуна не е запълнен.

Директор: Йоана Петрова-Борисова

адрес: община Летница, село Крушуна, ул. „К. Стойков“ №11

телефон: 06941/24-10

e-mail: cnstkrushuna@abv.bg

Информация относно социалната услуга може да се получи на място в центъра или на посочения по-горе телефон, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.