Проект 'Повишаване квалификацията на служителите в община Летница чрез обучения'

Община Летница депозира проект 'Повишаване квалификацията на служителите в община Летница чрез обучения' в ОП 'Административен капацитет' по Приоритетна ос ІІ 'Управление на човешките ресурси', Подприоритет 2.2 'Компетентна и ефективна държавна администрация', Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14. Проекта включва обучения по ключови компетентности за служителите от общинската администрация.