Европейски земеделски фонд
за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони
Аудиовизуалната база, представяща природното и историческо наследство на Община Летница и системата за управлението ѝ е създадена в рамките на проект № 11/313/00024 „Създаване на обществена туристическа инфраструктура в Община Летница“, финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони