Обяви и съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Летница, на основание Заповед № 97/22.03.2021 г. на Кмета на Община Летница, обявява откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения - публична общинска собственост, представляващи:
- Стая с № 301, полезна площ – 54 кв.м.;
- Стая с № 302, полезна площ – 36 кв.м.;
- Стая с № 303, полезна площ – 18 кв.м.;
- Стая с № 303ª,полезна площ – 18 кв.м.;
- Стая с №304, полезна площ – 18 кв.м.;
- Стая с № 305, полезна площ – 18 кв.м.;
- Стая с № 306, полезна площ – 18 кв.м.;
- Стая с № 307 полезна площ – 18 кв.м.;
- Стая с № 308, полезна площ – 18 кв.м.
находящи се на ІII-ти етаж, с идентификатор 43476.315.651.1.8, от 6 етажна административна сграда с идентификатор 43476.315.651.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 43476.315.651, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Летница, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.06.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, акт за публична общинска собственост №2164/2013 г., при начална тръжна цена 3.20 лв. без ДДС, на месец, за кв.м полезна площ, за офиси, за срок от 4 /четири/ години.
Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на 40 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 43476.315.2063 по КК и КР на гр.Летница, съгласно схема одобрена от Гл.архитект, за поставяне на преместваемо съоръжение за търговска дейност.
Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ - ЧОС с идентификатор 40261.220.626 по КК и КР на с.Крушуна, общ.Летница
Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, с идентификатор 43476.315.1769
Инвестиционно предложение за "Рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в садки в язовир "Каменец", разположен в землището на гр.Летница, общ. Летница и с. Каменец, общ.Пордим.
Обява за инвестиционно предложение за "Добив на подземни богатства - пясък и чакъл (строителни материали), от находище "Осъм", землище на гр. Летница, обл.Ловеч
ОБЩИНА ЛЕТНИЦА уведомява всички земеделски производители, които са регистрирани, както и тези от тях, които обработват земи на нейната територия, за техните задължения относно опазване на горите от пожари: