Обяви и съобщения

За провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект 2101
Открита процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен /Обект 2103/ в землището на с.Горско Сливово, общ.Летница, обл.Ловеч
За провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект 2101 в землището на с.Г.Сливово, община Летница
Инвестиционно предложение за "Добив на подземни богатнства - пясък и чакъл (строителни материали) от находище "Осъм", землище на гр.Летница, община Летница
За процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 40261.220.626 в с.Крушуна, НТП: "За плувен басейн"
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 17244.900.519