Обяви и съобщения

За провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот, частна общинска собственост с идентификатор 40943.350.393 по кадастралната карта и КР на с.Кърпачево, общ.Летница, обл.Ловеч.
Инвестиционно предложение от "Пивоварна Кърпачево" ЕООД
Относно: Наредба за изменение на Наредба №5 от 2006 г. за техническите поспорти.
За временна организация и безопастност на движението и временна забрана за обществено ползване по ул.Васил Левски, ул.Елин Пелин и ул.Витоша в гр.Летница (съгласно приложена схема) за периода от 12:00 до 22:00 часа на 19.08.2021 г.
За откриване на процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на ПИ 17244.900.900 по КККР на с.Горско Сливово, заедно с построените в него сгради с идентификатори: 17244.900.900.1,2,3,4,5 и 7.
За провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект 2103